Funder Finance

Mitä tietoja tilinpäätös sisältää?

Tilinpäätöksen peruselementit

Tilinpäätös on yrityksen taloudellisen tilan yhteenveto, joka kertoo, miten yritys on menestynyt tilikauden aikana. Se on tärkeä dokumentti niin yrityksen johdolle, sijoittajille kuin muillekin sidosryhmille. Tilinpäätökseen kuuluu useita osia, jotka antavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Yksi keskeisimmistä osista on tuloslaskelma, joka esittää yrityksen tuotot ja kulut tietyllä ajanjaksolla. Tase puolestaan antaa hetkellisen kuvan yrityksen varoista ja veloista tilinpäätöspäivänä. Rahoituslaskelma kertoo, miten rahavirrat ovat liikkuneet yrityksessä, ja liitetiedot tarjoavat lisätietoja ja selvennyksiä tilinpäätöksen lukuihin.

Tuloslaskelma ja sen merkitys

Tuloslaskelma on yksi tilinpäätöksen keskeisimmistä osista. Se kuvaa yrityksen taloudellista tulosta ja sen muodostumista tilikauden aikana. Tuloslaskelmasta voidaan nähdä, kuinka suuret ovat olleet yrityksen tuotot ja kulut, ja mikä on ollut lopullinen tulos ennen veroja ja niiden jälkeen.

Tuloslaskelmasta erottuvat erityisesti liikevaihto, joka kertoo myytyjen tuotteiden ja palveluiden tuotot, sekä liiketoiminnan kulut, kuten henkilöstökulut, poistot ja muut toiminnan kulut. Tuloslaskelman avulla voidaan arvioida yrityksen kannattavuutta ja tehokkuutta.

Taseen rakenne

Tase on tilinpäätöksen osa, joka esittää yrityksen varat ja velat tiettynä ajankohtana. Tase jaetaan kahteen pääosaan: vastaaviin (varat) ja vastattaviin (omat pääomat ja velat). Vastaavat jaetaan usein pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin, kun taas vastattavat jaetaan omaan pääomaan, velkoihin ja varauksiin.

Pysyvät vastaavat sisältävät esimerkiksi maa-alueet, rakennukset ja koneet, kun taas vaihtuvat vastaavat koostuvat lyhytaikaisemmista eristä, kuten varastoista ja myyntisaamisista. Oma pääoma kuvaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa ja kertyneitä voittovaroja, kun taas velat kertovat yrityksen velvoitteista sidosryhmiä kohtaan.

Rahoituslaskelma – yrityksen rahavirtojen peili

Rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä, joka antaa tietoa yrityksen rahavirroista tilikauden aikana. Se kertoo, miten rahaa on tullut yritykseen ja mihin sitä on käytetty. Rahoituslaskelma auttaa ymmärtämään yrityksen maksuvalmiutta ja taloudellista asemaa.

Rahoituslaskelmassa rahavirrat jaetaan kolmeen pääluokkaan: liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirrat liittyvät suoraan yrityksen perustoimintaan, investointien rahavirrat kuvaavat sijoituksia esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin, ja rahoituksen rahavirrat kertovat rahoituksen hankkimisesta ja maksamisesta.

Liitetiedot – tilinpäätöksen selkäranka

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä, sillä ne tarjoavat lisätietoja ja selityksiä tilinpäätöksen lukuja varten. Ne auttavat lukijaa ymmärtämään tilinpäätöksen sisältöä paremmin ja antavat syvällisempää tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Liitetiedoissa kerrotaan muun muassa kirjanpitokäytännöistä, poistoista ja arvonalentumisista, sitoumuksista ja vastuista sekä mahdollisista liiketoimien ulkopuolisista järjestelyistä. Ne ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun tilinpäätöksen numerot eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.